Kelĭnĭz bĭr bolayıq!

Bo kün ne güzel bĭr kün

Bo kün künĭmĭz dostlar!

Milletĭmĭzĭn künĭ,

Bo kün bĭzge Bayram bar!

Kelĭnĭz bĭr arağa

Quwnașınız bĭr arada,

Em aruw, em zor künde

Bĭrlĭk bolınız Tatarlar!

Kelĭnĭz qollar cayayıq,

Özĭmĭzge keliyĭk,

Atalarımız ușın

Dualar ciberiyĭk!

Qartlarımızın cerĭ

Bașımızın üstinde,

Tız șoğıp oñlerĭnde

Anlatıwlarını dinliyĭk!

Kelĭnĭz bĭr bolayıq,

Caș ballarğa örnek bolayıq,

Aydın bĭr kelecek ușın,

Inancımıznı, süygĭmĭznĭ,

Tĭlĭmĭznĭ, adetlerĭmĭznĭ,

Olarğa miras tașlayıq!

Tatarların künĭ Qayırlı bolsın!